Vardagen på Hven

Vardagen på Hven

365 dagar om året.

Biblioteket på Hven

HistoriaPosted by Eva Pettersson Sun, September 24, 2017 13:34:14

BIBLIOTEKET PÅ VEN, 85 ÅR, ÅTER I URANIENBORGSSKOLA.

EN TILLBAKABLICK.

I Sankt Ibbs krönikebok berättat förre kyrkoherden Sigvard Johansson om hur biblioteket på Ven kom till och om dess vidare öden.

Det var till stor del Oscar II:s förtjänst att biblioteket grundades. Under hans regeringstid anordnades varje år en kunglig hovjakt på Ven. Det var regel att jägarna för varje bomskott skulle böta 50 öre. Den 5 september 1899 överlämnade Oscar II 1000 kr av bötespengarna till Sankt Ibbs församling, att användas till ett bibliotek på Ven. I en biblioteksmatrikel läser man, att kyrkoherde Ihrén fick i uppdrag att inköpa böcker för 100 kr där av och resten bildade "Hvens biblioteksfond", vars avkastning skulle användas till bokinköp. Böckerna placerades i skolan, stadgar för utlåningen gjordes upp av kyrkoherde Ihrén och godkändes av kungen. Så började ”Hvens sockenbibliotek” sin verksamhet med kantor Nils Nilsson Zoilus som bibliotekarie. Det var under många år framåt församlingens kantor som ansvarade för skötseln av biblioteket.

Ett porträtt av Oscar II, skänkt till skolan av kyrkoherde Ihrén, har nu tagits till heders och har sin självklara plats i det nya biblioteket. Under tavlan står att läsa ett protokollsutdrag om konungens donation.

Församlingen blev huvudman för biblioteket och ett årligt anslag beviljades av kyrkostämman. Den kungliga donationen användes endast delvis och fonden fick växa. Trots att biblioteket inte kunde erbjuda något stort urval av böcker, blev det flitigt utnyttjat från början, vilket framgår av gamla lånejournaler.

I dessa kan man också tydligt se vem som lånade vad, ty för varje gång en viss bok lånades antecknades noggrant låntagarens fullständiga namn

År 1924 ändrades namnet till S:t Ibbs folkbibliotek.

Av församlingen anslogs årligen 90 kr till bibliotekets drift, därtill kom statsbidrag med samma belopp och avkastningen av fonden. Bibliotekarielönen var ända till 1956, 40 kr per år

I början av femtiotalet försummades skötseln av biblioteket och utlåningen skänk kraftigt. Ett tusental gamla böcker, inlåsta i stora skåp på en oeldad, dammig vind, var föga lockande.

1952 utsågs pastor Sigvard Johansson att i kantorns ställe sköta biblioteket. Nu ordnades hela bokbeståndet upp med hjälp av Malmö Centralbibliotek. Föråldrade böcker rensades ut, nya köptes in och en kortkatalog påbörjades. Biblioteket flyttades till nuvarande läkarmottagningens lokaler och hade sedan öppet lördagar 15 - 16. Låntagarna återvände och lånesiffrorna steg.

Pastor Johansson avslutade 1957 en korrespondenskurs för folkbibliotekarier, vilket medförde att biblioteket fick högre statsbidrag och mera litteratur kunde köpas in. Biblioteket hade öppet endast 1 1/2 timme i veckan men var tillgängligt även på andra tider som referensbibliotek för studiecirklar och andra intresserade.

1959 inkorporerades Ven i Landskrona kommun, varför statsbidrag för Vens bibliotek inte längre kunde erhållas. Året därpå tog kommunen över ansvaret och S:t Ibbs folkbibliotek upphörde till namnet och blev en filial till Landskrona stadsbibliotek.

Sedan kyrkoherde Johansson pensionerats, skötte Gunhild Andersson biblioteket fram till den 1 mars 1984, drygt 20 år. 1966 fick biblioteket nya och större lokaler i Vengården. Med tiden for emellertid huset illa och det är därför mycket glädjande att biblioteket nu kan flytta tillbaka till Uranienborgs skola där det först grundades.

Då filialen vintertid tyvärr bara har öppet en timme i veckan, är det desto lyckligare att biblioteket nu också kommer att utnyttjas dagligen som skolbibliotek.

Ny filialföreståndare är Gunilla Welin, Sankt Ibb, och söndagen den 6 maj invigs det nya biblioteket under Oscar II:s välvilliga blickar,

Bodil Silwer

Filialchef på Landskrona stadsbibliotek


I dag används biblioteket flitigt av skolan och många besökare kommer dit. Under sommarmånaderna är där öppet två gånger i veckan och under vintern en gång per vecka och så är där sagostund för barnen en gång per vecka.  • Comments(0)