Vardagen på Hven

Vardagen på Hven

365 dagar om året.

Föräldramöte på Turistgården

Hvens KommunPosted by Eva Pettersson Sun, April 12, 2015 16:41:40

Föräldramöte på Turistgården

Gymnastiksal och inlärandet av trafikvett för skolbarn, voro några av de önskemål som framkommo vid ett på initiativ av öns skolstyrelse på måndagskvällen hållet gemensamt möte med föräldrar och målsmän samt lärarpersonal och skolstyrelse å Turistgårdens biograflokal. Iden till detta möte rann för någon tid tillbaka upp inom skolstyrelsen, och syftet var att söka få en fastare och bättre kontakt med hemmen. Intresset för mötet var stort. Då skolstyrelsen ordförande, tullöveruppsyningsman Carl Persson, Kyrkbacken, hälsade de närvarande välkomna, voro samtliga biograflokalens platser besatta. Ordföranden erinrade först i sitt välkomstanförande om betydelsen av att ett föräldramöte hade kommit till stånd samt uttalade sin tillfredställelse med att så många av skolbarnens föräldrar och målsmän hade hörsammat kallelsen och infunnit sig. Efter ordförandens hälsningsframförande överlämnades ordet åt folkskollärare kantor Karl Johansson, som i en utförlig skildring beskrev skolväsendet ordnade, skolreformen och dess klassindelning samt berörde därvid den klass Hven tillhör, B 1. Därefter gavs tillfälle till en allmän diskussion under vilken bland annat framkom till behandling några inlämnade förslag om vissa ändringar jämte andra önskemål. En förslagsställare ansåg, att man i likhet med tidigare år borde ha skoltider lagda på ett sådant vis att middagsrasten kunde hållas. Detta förslag avslogs, då man ansåg att de nuvarande tiderna för skolbarnens läsning äro att föredraga.

Då ingen egentlig gymnastiklokal finnes att tillgå för skolbarnen utan deras gymnastik får försiggå i en mindre lämplig lokal, beslöt mötet att uppdragas åt skolstyrelsen att hos Sankt Ibbs kommunfullmäktige förhöra sig om möjligheterna för anskaffandet av en bättre gymnastiklokal.

I och med att biltrafiken har blivit tillåten inom ön för såväl taxibilar som för andra bilar och efterhand allt fler motorfordon komma till ön måste uppmärksamheten på allmänna vägen skärpas i synnerhet för skolbarnen under deras färd till och från skolan. De måste lära sig att färdas i enlighet med allmänna bestämmelser för färd å allmänväg. På förslag av en mötesdeltagare beslöts att man skall i skolan såväl som i respektive hem inpränta för barnen vägvett för att därmed i görligaste mån förebygga olyckor till följd av oförsiktighet eller oförstånd.

Kyrkoherde Sigvard Johansson höll därpå ett medryckande föredrag om Robertforsskolan och dess egentliga innebörd, varefter uppdrogs åt kantorn Karl Johansson att i händelse intresset för en dylik skola på ön skulle visa sig vara tillräckligt stort inom närmsta tiden kalla till ett möte för dryftande av denna sak.

Efter en kaffe paus visades tre olika skolfilmer, den första hette ”Stege för Steg”, en film om bildandet ab Sparklubben, vidare ”Det er et yndigt land”, en intressant film från Danmark och så ”En resa längs Göta älv”, en skildring från Mellansverige. Samtliga filmer uppskattades livligt av de närvarande. Kyrkoherde Sigvard Johansson höll därpå avslutning och man enades om att ett nytt möte av ovannämnda art i en icke alltför avlägsen framtid kunde åter upprepas. Som avslutning sjöngs unisont psalmen Herre signe Du och Råde.

Torsdagen den 11 april  • Comments(0)//blog.hveniordochbild.se/#post545